Blog

Masterclass Corporate Governance zorgt voor goede vragen en reacties

Reacties:

“Theorie heel breed en geeft stof tot nadenken”
“Presentaties van deze tijd!”

masterclass

Deze tweede masterclass Corporate Governance op 8 april jl., een herhaling van vorig jaar werd ook deze keer goed ontvangen bij de management assistants/PA’s. Tegen het décor van de Mercuriuszaal in het prachtige Beursplein 5 werd een intensief programma gevolgd met praktijkvoorbeelden en cases.

Assistant als katalysator van processen

masterclassConnie Tanis belichtte de huidige consultatieronde van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder leiding van Jaap van Manen. Het aloude principe van de code “Pas toe of leg uit” blijft gehandhaafd.

Maar er is ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals gedrag, cultuur en lange termijnstrategie die in de bedrijfsvoering integraal moeten worden ingevoerd.

Ze benadrukte in dit verband dat assistants in hun rol heel goed als countervailing power van onderaf kunnen bijdragen aan de vereiste balans tussen bestuur en toezicht. Immers de assistant is vaak intermediair tussen haar directeur en commissaris/toezichthouder.

Ze kan daartoe zelf het initiatief nemen in overleg met haar bestuurder om eens te checken of je echt iets hebt aan de bestaande countervailing powers. De nieuwe code zal meer openheid brengen en de spilfunctie van de assistant verbreden naar alle stakeholders (zowel intern als extern).

Black Monday scenario
Ze typeerde ons vak treffend als “dienstbaar maar ook kritisch”. Assistants zijn goed in staat om scherp te kijken of “het wel goed gaat wat de bestuurder doet” en waar het bestuur op kan worden “afgerekend”. Zo adviseerde Connie om een worst-case (Black Monday) scenario uit te werken, samen met de bestuurder.

Zelfs als het fout gaat en de bestuurder valt weg, kunnen assistants met hun kennis van het bedrijfs-DNA hun rol blijven vervullen. Maar assistants dienen vaak twee heren en komen soms in een loyaliteitsconflict. Dat werd later die middag behandeld in de workshop over integriteit.

Van belang is om steeds in breed perspectief naar jouw rol, het bestuur en het toezicht te blijven kijken.

Johan Cruijff en andere zonnekoningen
masterclassNa de pauze was het woord aan Henk Breukink, commissaris en coach. Hij haakte onder meer aan bij de nieuwe code waarin cultuur en gedrag expliciet onderdeel moeten worden van de organisatie. Organisaties als Rabobank of NS zijn van oudsher herkenbaar aan de “familie-achtige’ sfeer met veel werk- en stuurgroepen waarin alle besluiten in goede harmonie genomen worden. Een sterk ‘wij-gevoel’. Maar bij een mogelijke reorganisatie is het onverstandig om daar iemand als manager neer te zetten die vooral zijn doel wil bereiken zonder rekening te houden met die cultuur. Tenzij het echt noodzakelijk is dat alles anders moet. Dan kan een organisatie niet verder met de zittende ‘spelers’.

Communicatiestijlen
Henk stelde dat het gedrag van mensen niet te veranderen is. Maar de manier waarop iemand communiceert wel. Dan kijken we weliswaar naar de oppervlakte van iemand die eigenlijk reageert op een bepaalde situatie.

Als assistant zou je je meer bewust kunnen zijn van die communicatiestijlen en deze eens bespreken en delen met de ander. Zonder daarbij een oordeel te vellen over iemands gedrag.

Gedrag wordt volgens Henk vooral bepaald door een drijfveer, een prikkel in een bepaalde situatie. De drijfveren van mensen zijn verschillend, van zeer resultaat gericht, affectie gericht (team) tot machtsgericht.

Zo was Johan Cruijff een mooi voorbeeld van iemand die uitblonk in voetballen en een visie op het spel had. Op het voetbalveld werkte dat prima, maar in de RvC van Ajax liep dat anders. Beslissingen in de boardroom zouden moeten voortkomen uit een rationele beoordeling van facts & figures. Maar in veel gevallen spelen niet rationele motieven een veel grotere rol. Johan Cruijff was iemand die geen tegenspraak duldde, alleen zijn eigen visie telde. Henk Breukink maakte de treffende vergelijking met een zonnekoning. Na zijn presentatie kwamen er veel vragen los.

Workshop Integriteit
Connie Tanis begon haar workshop met theorie over integriteit. Integriteitsbeleid in organisaties moet gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag.

En het daarop zelf aanspreekbaar zijn en anderen erop aan spreken. Het kan soms leiden tot conflictsituaties in de positie van assistant. Het is van belang om dan je eigen rol en belang in zo’n situatie duidelijk te maken aan de ander.

Connie lichtte daarna toe dat ethisch handelen vanuit drie invalshoeken te benaderen is: rationalisering (extern en intern/cultuur), externe en interne druk (winst, promotie), maar ook: de kans doet zich voor. Hierover werden 3 cases behandeld in groepjes. Het was opvallend dat de uitkomst die werd besproken per groep uiteenliep. Dit zorgde voor een levendige discussie.

Na afloop kon iedereen nog even de beursvloer bezichtigen vanaf de galerij. De Masterclass werd afgesloten met een gezellige borrel. Wij kijken alweer uit naar de volgende masterclass: 7 oktober 2016!

12-4-2016

masterclass

masterclass

masterclass

Oude bekenden

Vorige maand ben ik naar een reünie van een voormalige werkgever geweest. Naast het ontmoeten van oude bekenden bleek het vooral ook een ontmoeting met mijzelf. Je wordt niet alleen geconfronteerd met de tijd die is verstreken maar ook met de dingen die je in die tussenliggende periode hebt gedaan en de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Wat vooral opvalt is dat gevraagd wordt naar wat je momenteel doet. Logisch, want je kent elkaar immers van het werk, maar zelden wordt gevraagd wat je momenteel erg bezig houdt?! En dat is jammer want met praten over vaak bijzondere, leerzame maar ook verdrietige zaken zou je elkaar kunnen aanvullen en steunen. Temeer omdat je in het verleden vaak een hele tijd elkaars lief en leed hebt gedeeld. Misschien een mooi gespreksonderwerp voor de reünie van volgend jaar?!

Deze reünie werd inmiddels voor de vierde keer georganiseerd. Naast een aantal vaste aanwezigen komen er steeds weer andere collega’s op af. Soms uit nieuwsgierigheid en soms omdat zij hebben gehoord hoe leuk het is elkaar weer te zien in een andere fase van je leven. Zij zijn na afloop erg verrast door de gezelligheid van de hereniging en onder de indruk van de professionaliteit waarmee de meeste van ons aan de slag zijn. Daarnaast blijkt het een uitstekende gelegenheid om te netwerken want niet iedereen heeft in dezelfde periode met elkaar gewerkt. Kaartjes worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Veel oud collega’s zijn voor zichzelf begonnen en timmeren als ZZP-er aan de weg. De behoefte aan een dergelijke reünie blijkt in deze groep dan ook het grootst. En dat is ook niet zo gek. De behoefte om bij een groep te horen blijkt nog steeds een belangrijke basisbehoefte voor mensen. We zijn nu eenmaal sociale wezens die bij tijd en wijlen een verbondenheid willen voelen, en dat kan in ieder geval één keer per jaar bij deze reünie!

11-9-2015

Masterclass Corporate Governance zet assistants en PA’s aan het denken!

Reacties: “Intensief en interessant”

masterclassDe presentaties en de workshops over Governance en het dilemma tussen regels en gedrag hebben de deelnemers aan de Masterclass op 19 juni jl. aan het denken gezet.

Dat was de positieve uitkomst van deze bijzondere middag die ik samen met Brigit de Lange organiseerde. Het kantoor van BDO in Amstelveen bleek een perfecte locatie.

Harde en zachte kant

De deelnemers waren afkomstig uit diverse organisaties, zowel beursgenoteerd, bedrijfsleven, banken, pensioenfondsen, belangenbehartigers, corporaties evenals toezichthouders.

Iedereen werd welkom geheten door Reinder Brummelman, voorzitter van BDO. Hij hield een korte introductie over de accountancy en de veranderingen op dat vakgebied. Ook hier is steeds meer sprake van een betere balans tussen technische, cijfermatige benadering (harde kant) en een human en culturele beoordeling van organisaties (zachte kant). In de huidige opleidingen voor accountancy wordt daar nu ook meer aandacht aan besteed.

masterclassAnders kijken is meer zien

Connie Tanis van het Nationaal Register voor Commissarissen hield de inleiding over Corporate Governance en wat je daar als assistant/PA mee kan doen. Ze legde uit dat assistants in hun rol heel goed als countervailing power kunnen fungeren in het streven naar de vereiste balans tussen bestuur en toezicht. Immers de assistant is vaak intermediair tussen bestuur en commissaris. Dat is soms lastig omdat ze in een solitaire positie werkt en niet altijd bij iemand te rade kan gaan. Ze typeerde ons vak treffend als “dienstbaar maar ook kritisch”. In ons werk kunnen we veel praktische zaken oppakken zoals een jaarplanning informatievoorziening (protocol) en het in kaart brengen van stakeholders. Daartoe lichtte zij de 3M-methode toe. Corporate Governance legt verder steeds meer nadruk op public value. Dat maakt de rol van assistant soms lastig als transparantie in tegenspraak lijkt met de vertrouwelijkheid van de boardroom. Ze adviseerde om na te denken over onze rol in toezicht en daarmee over de taakopvatting van assistants. Onze rol wordt steeds meer die van catalisator en het geven van early warnings vanuit de organisatie naar het bestuur. Van belang is om steeds in breed perspectief naar jouw rol, het bestuur en het toezicht te blijven kijken. In dat verband gebruikte ze een treffende quote: “anders kijken is meer zien “. Al deze ontwikkelingen maken de permanente educatie van ons vak van groot belang.

masterclassBergbeklimmers

Henk Breukink, commissaris en coach, hield zijn presentatie vooral over gedrag. Van zowel de bestuurder als van de assistant. Hij gaf veel praktijkvoorbeelden uit de boardroom. Besluiten in de directiekamer zijn vrijwel altijd toe te schrijven aan gedrag van individuen. Een probleem wordt vaak vanuit intuïtie en emotie opgelost terwijl het grotendeels om logica en ratio zou moeten gaan. In veel gevallen ontbreekt een countervailing power in dat soort processen. Het is “nu eenmaal dat clubje bestuurders dat daar zit” kenschetste hij. Hij ziet Governance vooral als een hulpmiddel. Assistants werken vaak in de dynamiek van de werkelijkheid. Die werkelijkheid, en niet de regels, maken dat een organisatie succes heeft. Zijn overtuiging is dat gedrag niet is wát mensen doen, maar hóe, daarbij ingegeven door drijfveren en triggers. Gedrag en hoe iemand handelt kan daarom contrair zijn. Hij noemde een voorbeeld van 3 bergbeklimmers en hun beleving van hun klimtocht als metafoor voor de wijze waarop mensen met hun werk omgaan. Mensen handelen vanuit 3 persoonskenmerken, die hij toelichtte. Wil je als assistant een rol spelen in het beïnvloeden van beter bestuur, dan is het fundamenteel om te doen wat bij je past. Maar ook wat past bij degene voor wie je werkt.

Workshops

Het tweede deel van de middag bestond uit 2 workshops: Geven van feedback en Integriteit. Docenten Clarien Slot en Connie Tanis, beiden van het Nationaal Register Commissarissen, hielden een korte inleiding. Daarna werd aan de hand van vragen en cases met elkaar geoefend. Na een informatieve middag en gezellige netwerkborrel ontvingen alle deelnemers een bewijs van deelneming van het Nationaal Register.

26-6-2015

masterclassmasterclassmasterclass

masterclass

Masterclass volgeboekt!

De speciale masterclass over Corporate Governance voor secretaresses en PA’s op 19 juni a.s. is volgeboekt! Deze masterclass gaat over het ontstaan en de betekenis van Corporate Governance, de Code Corporate Governance en over de dilemma’s die secretaresses tegenkomen als de regels/besluiten anders zijn dan hun eigen morele kompas. Assistants zien zich steeds meer voor de vraag gesteld of je dat beeld met eigen gedrag kan beïnvloeden. En of ze wel iets mogen vinden van controversiële zaken die vallen onder de vereiste vertrouwelijkheid en loyaliteit in hun functie.

Brigit de Lange en ik hebben in samenwerking met het Nationaal Register voor Commissarissen deze masterclass samengesteld. Met onze jarenlange ervaring in het werken voor bestuurders, onafhankelijke commissarissen en toezichthouders hebben wij gemerkt dat secretaresses meer kunnen betekenen op het terrein van goed bestuur. Kennis van en inzicht in eigen functioneren kan daarbij helpen.

Aan de hand van stellingen wordt gekeken naar de persoonlijke visie op belangen en integriteit in hun functie. Gastspreker Henk Breukink (o.a. commissaris bij ING en voorzitter RvT InHolland) belicht het dilemma tussen regels en het eigen gedrag. Hij laat zien wat de drijfveren kunnen zijn voor hun optreden en functioneren. Daarna zijn er workshops, die worden gegeven door docenten Connie Tanis en Clarien Slot van het Nationaal Register.

7-5-2015

Werk aan de winkel tijdens onze winterslaap!

De laatste dag van januari alweer. De tijd vliegt! Zaak om ons, ook gedurende onze winterslaap, verder bezig te houden met de organisatie van onze netwerkbijeenkomst/masterclass op 19 juni a.s.

We hebben het Nationaal Register voor Commissarissen bereid gevonden om met ons mee te denken en invulling te geven aan de inhoud van het programma van onze masterclass inzake Corporate Governance!
We gaan ons dit keer verdiepen in de onderwerpen van Corporate Governance waarmee executive secretaries dagelijks mee te maken hebben. Met praktijk gerelateerde voorbeelden, workshops en tips waarmee je na deze middag aan de slag kunt gaan! Reserveer alvast 19 juni 2015 in jouw agenda voor deze nuttige masterclass!

31-1-2015

Kwaliteit vergt onderhoud en bijscholing

Het beroep van secretaresse is de laatste 10 jaar sterk veranderd. De managers van nu zijn door de moderne technieken beter bereikbaar en kunnen e-mails en telefoontjes ook buiten kantoor afhandelen. Sommige aspecten van het beroep van secretaresse zijn daardoor minder noodzakelijk geworden. Een ervaren secretaresse is voor een bedrijf echter nog steeds goud waard. De beroepsgroep heeft veelal gevoel voor verhoudingen, voelen feilloos aan hoe de hazen lopen en hebben inzicht in of een mening over integriteitskwesties. Belangrijke zaken die het beroep ook nog steeds interessant maken. Deze eigenschappen zou de secretaresse kunnen gebruiken om het bedrijf en zijn bestuurder(s) verder te helpen. Een van de manieren om dit te kunnen doen is een praktische invulling te geven aan de Corporate Governance Code (CGC) die voor de desbetreffende branche geldt. Bestuurders hebben vaak geen tijd of zin om zich hierin te verdiepen. Echter gezien het nut en de noodzaak van de CGC is hier een mooie taak voor de secretaresse weggelegd. Op welke manier kan het bedrijf de CGC aanwenden en wat zou daar voor nodig zijn? Een nieuwe uitdaging voor de secretaresse die op deze manier een extra toegevoegde waarde voor het bedrijf en haar bestuurders zal kunnen zijn. In 2015 zal over de praktische invulling van de Corporate Governance Code een masterclass worden georganiseerd, maar daarover later meer.

28-10-2014

Zomerevent over Corporate Governance zet ervaren secretaresses aan het denken over integriteit en eigen functie

zomereventzomerevent

Fort aan de Drecht in Uithoorn en een stralende zon vormden op 4 juli jl. het decor van de netwerkbijeenkomst over Corporate Governance voor ervaren secretaresses. Deze middag organiseerde ik samen met Brigit de Lange. Na een rondleiding door het fort was Jos Streppel de eerste spreker. Hij was in 2013 voorzitter van de Monitoring Commissie die de Corporate Governance Code (CGC) toetste. Mildred Hofkes, initiatiefneemster van Nieuw Bestuur belichtte de nieuwe toon aan de top en de rol van secretaresses als geweten van bestuur en organisatie. Ik vertelde in het kort de reden waarom ik onderzoek heb gedaan naar de onafhankelijkheid van de ondersteuning van commissarissen.

zomereventIn mijn werk heb ik het altijd als bijzonder ervaren dat bestuursleden, managers en commissarissen bij fusies en overnames en bij het publiceren van jaarcijfers een geheimhoudingsverklaring tekenden en de secretaresses vrijwel nooit. In de CGC code staat er ook niets vermeld over de rol van PA of secretaresse. Na de instelling van de code in 2003 gaat sinds 2011 een summier stukje over de rol en werkwijze van de bestuurssecretaris. Nu ben ik niet uit op een vermelding van de PA/secretaresse in de code, maar ik wil wel graag dat bedrijven en bestuurders meer bewust worden van de rol en positie die hun rechterhand heeft.

De Corporate Governance Code is bedoeld als “check & balances” voor beursgenoteerde bedrijven. Streppel schetste de ontwikkelingen van de Code sinds 2003, door Morris Tabaksblat opgesteld met de gelijknamige commissie.

Bestuurders kozen veelal voor geleidelijke toepassing van de CGC. De aansturing van organisaties moest weliswaar veranderen, maar het zette de verhouding tussen directie en commissarissen soms op scherp. Ondanks de goede bedoeling van de Code bleef de context van ondernemingen snel veranderen. Zeker toen in 2008 de wereldwijde economische crisis leidde tot maatschappelijke onrust. Governance bleef niet langer beperkt tot directie, commissarissen en aandeelhouders. De maatschappelijke discussie kwam hiermee in een versnelling. De rol van een directie of raad van bestuur moest duidelijker zijn. Maar ook de aandeelhouder bleef belangrijk, ook al dient deze vooral zijn eigen belang. De Monitoring Commissie o.l.v. Jos Streppel heeft ervoor gekozen om de aandeelhouders aan te spreken op hun burgerschap door hun ervan te overtuigen dat de belangen van nu ook voor later tellen. Jos Streppel is van mening dat er veel vooruitgang is geboekt. De directie neemt besluiten en legt deze voor aan de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Inmiddels is de governance doorgedrongen tot niet beursgenoteerde organisaties. Ook daarvoor zou een driehoeksstructuur moeten gelden. Deze discussie is inmiddels gestart.

zomereventDe presentatie van Mildred Hofkes begon met de uitkomst van de dertiende Edelman Trustbarometer die het vertrouwen meet van de bestuurlijke elite in een bepaald land. Nederland scoort daarin 8%! Dat geeft volgens haar aan dat er iets mis is met de ’toon aan de top’. Zij is van mening dat de reputatie essentieel is voor een organisatie. Zij haalt een lange lijst van voorbeelden aan waarin de reputatie ernstig en vaak langdurig is geschaad als gevolg van fraude, schandalen en mismanagement. Bestuur zou moeten werken vanuit minder externe regels en vanuit meer vertrouwen van binnen uit. Ze wil bestuurders laten zien dat strategie van buiten uit naar binnen gevoed moet worden en niet andersom, duurzaam moet zijn en op basis van fair play.

Hofkes weet van bestuurders die zeggen dat integriteit belangrijk is, geen zin hebben in gedoe, daardoor eigenlijk een beetje lui zijn. Terwijl integriteit moet zijn dat je het gedoe opzoekt. Ze stelt dat iedere organisatie eigenlijk een soort hofnar zou moeten hebben, zoals beschreven in het boek “Ik ben integer, Jij bent integer” (Rob de Lange, Jaap Ten Wolde). Een belangrijke eigenschap van PA’s en secretaresses is hun loyaliteit. Ze biedt comfort aan haar directeur, is zijn/haar klankbord en bijna zijn alter ego. Ze weet alles. Voelt de geur en smaak in de bestuurskamer meestal feilloos aan. De vraag is nu of zij die rol van hofnar op zich wil nemen. Zonder politieke agenda. Het lijkt een spagaat. Maar als een secretaresse de rol van hofnar vervult zou ze in staat moeten zijn zowel de kleine context (bestuur) als de grote (organisatie) te dienen. Haar directeur zou haar daarbij moeten steunen. Integriteit wordt daardoor essentieel en samen met transparantie gaat het steeds zwaarder wegen.
Na de sprekers en de discussie over twee ingebrachte casussen heeft het de deelneemsters zeker aan het denken gezet. Hebben wij er een aantal hofnarren bij of is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan? Wij kijken terug op een zonnige en geslaagde middag. Het voorstel om deze middag een vervolg te geven, krijgt de instemming van iedereen.

9-7-2014

zomerevent

Een geslaagde netwerkbijeenkomst!

een-geslaagde-netwerkbijeenkomstAfgelopen vrijdag 4 juli heb ik samen met Brigit de Lange een netwerkbijeenkomst gehouden inzake Corporate Governance. Een 30 tal ervaren secretaresses kwamen in het Fort aan de Drecht in Uithoorn bijeen. Jos Streppel, voormalig CFO Aegon en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, vertelde daar waarom de regels rondom Corporate Governance in het leven zijn geroepen, wat dat voor bedrijven en bestuurders betekent en hoe daarmee om te gaan. Vervolgens sprak Mildred Hofkes, initiatiefneemster van Nieuw Bestuur, over de rol die de secretaresse veelal bij het bestuur vervult en hoe we daar meer gewicht aan zouden kunnen geven. Daarna lichtte ik een tipje van de sluier op over mijn onderzoek naar de rol die de secretaresse in de Corporate Governance speelt.

6-7-2014

Interimopdracht DBBW

De afgelopen 10 weken heb ik een interimopdracht ingevuld bij De Brauw Blackstone Westbroek ter ondersteuning van een cassatie-advocaat, tevens bestuurslid. Als ervaren secretaresse was dit toch een geheel nieuwe en bijzondere ervaring!

interimopdracht-dbbwStrakke procedures met bijbehorende deadlines zijn dagelijkse kost. Bijlagen heten ‘producties’, klanten zijn in deze praktijk ‘correspondenten’ en toga’s worden geregeld uitgewisseld. Op kantoor heerst een leuke informele sfeer waarbij professionaliteit en integriteit hoog in het vaandel staan. Net afgestudeerde juristen proberen een plaatsje in De Brauwerij te bemachtigen. De Brauwerij is de introductiesectie van De Brauw waarin alle advocaat-stagiaires, kandiaat-notarissen en fiscalisten starten. In de Brauwerij staan opleiding, begeleiding en voorbereiding op de praktijk centraal. Een mooi concept waaraan menig bedrijf een voorbeeld zou kunnen nemen!

6-7-2014